РІВНІ ВОЛОДІННЯ ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. I LIVELLI DI PADRONANZA DI LINGUA ITALINA


РІВНІ ВОЛОДІННЯ ІТАЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

У 1971 році експертами країн Європи було розпочато роботу по стандартизації підходів до рівнів володіння іноземними мовами. Результатом даної роботи стала розробка Загальноєвропейської системи рівнів володінь іноземною мовою. Відповідно до даної системи, по документу Ради Європи «Загальні компетенції володіння іноземною мовою» виділяються 3 рівня, які в свою чергу поділяються ще на два дрібніших підрівні:

Рівень А - Base - Елементарне володіння

А1 - Principianti, початковий рівень італійської мови. Рівень знайомства з мовою. Носій може розуміти і вживати в розмові фрази, необхідні для участі в нескладній розмові, представитися, відповідати на побутові питання.

А2 - Elementare, базовий рівень італійської мови. Рівень «виживання» (предпороговий рівень). Носій в простих виразах здатний скласти розповідь про себе, близьких, свою роботу і захоплення.

Рівень В - Autonomia - Самостійне володіння

В1 - Pre-intermedio, рівень італійської мови для продовжуючих. Граничний рівень. Носій в змозі спілкуватися в більшості ситуацій, які можуть виникнути під час перебування в Італії.

В2 - Intermedio, середній рівень. Граничний, просунутий рівень. Носій розуміє досить об'ємні тексти на різну тематику. Рівень розмови достатній для спілкування з носіями без труднощів для обох сторін.

Рівень С - Padronanza - Вільне володіння

С1 Avanzato, просунутий рівень. Рівень професійного володіння. Носій гнучко і ефективно використовує мову у своїй професійній діяльності. Здатний вибудувати точне об'ємне повідомлення на будь-які теми.

С2 Livello di padronanza, рівень професійного володіння. Рівень досконалого володіння. Носій розуміє і може вибудувати практично будь-яке усне або письмове повідомлення в різних сферах діяльності.

I LIVELLI DI PADRONANZA DI LINGUA ITALINA

Nel 1971, gli esperti europei hanno avviato il lavoro sulla standardizzazione degli approcci ai livelli di competenza linguistica. Il risultato di questo lavoro è stato lo sviluppo del sistema paneuropeo di livelli di padronanza delle lingue straniere. Secondo questo sistema, il documento del Consiglio d'Europa "Il Quadro Comune Europeo di Riferimento" individua 3 livelli, che a loro volta sono suddivisi in due sottolivelli più piccoli:

Livello A - Base - Conoscenza base

A1 - Principianti, il livello iniziale di conoscenza della lingua. Il livello di familiarità con la lingua. La persona è in grado di capire e utilizzare nella conversazione le frasi necessarie per la partecipazione in una conversazione semplice, presentarsi, rispondere alle domande comuni.

A2 - Elementare, un livello di base della lingua italiana. Il livello di "sopravvivenza" (livello pre-soglia). La persona è in grado di presentare in termini semplici una storia di propria vita e della vita dei sui famigliari, parlare del proprio lavoro e degli hobby.

Livello B - Autonomia - Auto-proprietà

B1 - Pre-intermedio, il livello della lingua italiana di chi continua. Il livello di soglia. La persona è in grado di affrontare la maggior parte delle situazioni che potrebbero verificarsi durante un soggiorno in Italia.

B2 - Intermedio, il livello medio. Soglia di livello avanzato. La persona capisce testi abbastanza voluminosi su vari argomenti. Livello di conversazione è sufficiente per comunicare con parlanti nativi senza difficoltà per entrambe le parti.

Livello C - Padronanza - Ottima conoscenza

C1 Avanzato, livello avanzato. Il livello di una padronanza avanzata. La persona ha un uso flessibile ed efficiente della lingua nella sua attività professionale. È in grado di costruire un messaggio ampio e preciso su qualsiasi argomento.

C2 Livello di padronanza. Il livello di padronanza professionale. Il livello di competenza avanzata. La persona capisce e può costruire praticamente qualsiasi comunicazione orale o scritta in vari campi.


Recent Posts
Featured Posts
Archive
Search By Tags